Avizari si acreditari

Avizari si acreditari utile pentru medicii stomatologi din Sibiu

Autorizarea medicilor

Exercitarea profesiei de medic stomatolog

Profesia de medic stomatolog se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile art. 477 a Titlului XIII privind exercitarea profesiei de medic stomatolog; organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România – din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina dentară si care sunt:

a) cetăţeni ai statului român;

b) cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene;

c) soţul unui cetăţean român, precum şi descendenţii şi ascendenţii în linie directă aflaţi în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora;

d) membrii de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale UE şi SEE, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) cetăţenii statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;

f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevăzute la lit. b).

Titlurile oficiale de calificare în medicina dentară necesare pentru a profesa medicina dentară pe teritoriul Romaniei sunt:

a) diploma de doctor medic stomatolog, diploma de doctor medic stomatolog sau diploma de medic stomatolog, eliberate de o instituţie de învăţământ superior din domeniul medicinei dentare, acreditată din România;

b) adeverinţa de absolvire a studiilor, eliberată la cererea absolventului, ca urmare a finalizării complete a studiilor, valabilă până la eliberarea diplomei de licenţă, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;

c) certificatul de stomatolog specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii în una dintre specialităţile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală;

d) diploma, certificatul sau un alt titlu care atestă formarea de medic stomatolog şi, respectiv, de medic stomatolog specialist eliberate conform normelor UE de celelalte state membre ale UE, statele aparţinând SEE sau de Confederaţia Elveţiană;

e) diploma, certificatul sau un alt titlu care atestă formarea de bază de medic stomatolog şi, respectiv, de medic specialist, dobândite într-un stat terţ şi recunoscute de unul dintre statele membre prevăzute la lit. d), de îndată ce titularul său are o experienţă profesională de trei ani pe teritoriul statului care a recunoscut respectivul titlu de calificare, ori echivalate în România, în condiţiile legii.

Profesia de medic stomatolog are ca scop asigurarea sanatatii publice si a individului prin activitati de preventie, diagnostic si tratament ale maladiilor si anomaliilor oro-dento-maxilare si ale tesuturilor adiacente, desfasurate cu respectarea prevederilor Codului deontologic al medicului dentist.

Nedemnităţi, incompatibilităţi

Este nedemn de a exercita profesia de medic stomatolog:

 • medicul stomatolog care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de medic stomatolog si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 • medicul stomatolog caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara.

Exercitarea profesiei de medic stomatolog este incompatibilă cu:

 • calitatea de angajat sau colaborator al unitatilor de productie ori distributie de produse farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de tehnica dentara;
 • exercitarea in calitate de medic stomatolog, in mod nemijlocit, de acte si fapte de comert;
 • orice ocupatie de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de medic stomatolog sau bunelor moravuri;
 • starea de sanatate fizica sau psihica necorepunzatoare pentru exercitarea acestei profesii, atestata ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
 • folosirea cu buna stiinta a cunostintelor medicodentare in defavoarea sanatatii pacientului sau in scop criminal.

Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România şi dreptul de exerciţiu al profesiei.

In termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, medicul stomatolog este obligat să anunţe colegiul teritorial al cărui membru este.

Certificatul de membru CMSR

Profesia de medic stomatolog, indiferent de forma de exercitare, salariată şi/sau independentă, se exercită numai de către medicii dentisti membri ai Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

 

Certificatul de membru CMSR

 

Potrivit prevederilor Titlului XIII al Legii nr. 95/ 2006, profesia de medic stomatolog se exercita pe baza certificatului de membru CMSR, vizat anual pe baza asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea medicala, valabila pentru anul in curs. DOWNLOAD – Puteti descarca formularele necesare dand click, in listele de mai jos, pe denumirile lor. Dupa descarcare, le veti putea tipari de pe calculatorul dv. si completată.

 

I. Acte necesare inscrierii in CMSR si obtinerii certificatului de membru pentru membrii CMS Sibiu:

 • Cerere – tip eliebrare certificat membru CMSR;
 • Formularul de actualizare a datelor personale;
 • Juramantul CMSR;
 • Act de identitate – in copie conforma cu originalul;
 • Diploma de licenta – in original și copie;
 • certificat de casatorie ( dupa caz ) – in original și copie;
 • Asigurare de raspundere civila – malpraxis – valabila pentru anul in curs;
 • Certificat de sanatate tip A5 ( consult psihiatric, Rbw) – in original;
 • Cazier judiciar – in original;
 • adeverinta de rezident (după caz);
 • taxa de inscriere in CMSR ;
Exercitarea profesiei de catre medicii stomatologi pensionari
Medicii stomatologi care au depasit limita de varsta prevazuta la art. 492 alin. (1) din Titlul XIII al Legii nr. 95/ 2006, republicată, adica 65 de ani sau, respectiv 70 de ani, pentru membri titulari si membri corespondenti ai Academiei Romane si ai Academiei de Stiinte Medicale, profesorii universitari, cercetatorii stiintifici gradul I, doctorii in stiinte medicale, care desfasoara activitati medico-dentare, pot profesa in continuare in unitati sanitare private.

Desfasurarea activitatii se face in baza certificatului de membru CMSR, vizat anual pe baza certificatului de sanatate (examen psihiatric), a asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala, incheiata pentru anul respectiv si a dovezii efectuării punctajului profesional minim obligatoriu pentru anul anterior ( cca. 40 credite EMC/ an ).

Exercitarea profesiei de medic stomatolog în cazul cetăţenilor străini
In caz de stabilire pe teritoriul Romaniei, solicitarile medicilor stomatologi cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu privire la accesul la una dintre activitatile prevazute la art. 484 se solutioneaza de Ministerul Sanatatii Publice, in colaborare cu Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania, in termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de catre cel interesat. Acestia primesc certificatul de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania in urma aplicarii procedurii de recunoastere a calificarii profesionale.

Dosarul de inscriere in CMSR va cuprinde:

copia documentului de cetatenie;
copia documentelor care atesta formarea in profesie ;
certificatul emis de autoritatile competente ale statului membru de origine sau de provenienta prin care se atesta ca titlurile oficiale de calificare sunt cele prevazute de Directiva 2005/36 CE;
certificatul de sanatate fizica si psihica emis de statul membru de origine sau de provenienta;
dovada emisa de statul membru de origine sau de provenienta, prin care se atesta onorabilitatea si moralitatea posesorului;
dovada de asigurare privind raspunderea civila pentru greseli in activitatea profesionala, emisa de institutiile abilitate din unul dintre statele membre prevazute la alin.(1).

Documentele prevazute mai sus sunt valabile 3 luni de la data emiterii.

Anterior inscrierii in colegiul teritorial al medicilor stomatologi, medicii – cetateni straini vor trebui sa obtina dovada abilitatilor lingvistice din partea Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania. Detalii www.cmdr.ro

Avizarea cabinetelor medicale

Avizarea cabinetelor de stomatologie se face întocmind condiţiile prevăzute de Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii , al OMSP nr 1338/31.07.2007 şi a O.G. 124/1998 reactualizată în noiembrie 2006.

 

Forme de exercitare a profesiei
Conform OG nr. 124/1998, republicată, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cabinetul medical este forma de exercitarea a profesiei de medic, fiind o unitate cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă.

Profesia de medic dentist, ca profesie liberala, poate fi exercitata in cadrul cabinetului medical in una dintre urmatoarele forme:

Cabinet medical individual
Îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.
Cabinete medicale grupate
Mai multe cabinete individuale, care şi-au creat facilităţi economice comune, dar care îşi păstrează individualitatea în relaţiile cu terţii
Cabinete medicale asociate
Mai multe cabinete care s-au asociat, în scopul exercitării în comun a activităţii si al asigurării accesului pacienţilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate îşi păstreaza drepturile şi responsabilităţile individuale
Societate civilă medicală
Constituită din doi sau mai mulţi medici asociaţi, poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.

Potrivit aceluiasi act normativ, unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica, care se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, vor functiona ca si cabinete medicale cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;
administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici;
sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale.

De asemenea, organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite, pot infiinta si organiza in structura lor, pe baza hotararii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale in regim ambulatoriu.

Acte necesare pentru (re)avizarea cabinetelor fără personalitate juridică
Acte necesare pentru (re)avizarea cabinetelor medicale cu personalitate juridică
Dotarea minima pentru cabinetele de medicină dentară
Forma şi dimensiunile firmei unui cabinet medico-dentar
Conform OG nr. 124/1998, republicată, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cabinetul medical este forma de exercitarea a profesiei de medic, fiind o unitate cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă.

Profesia de medic dentist, ca profesie liberala, poate fi exercitata in cadrul cabinetului medical in una dintre urmatoarele forme:

Cabinet medical individual
Îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.
Cabinete medicale grupate
Mai multe cabinete individuale, care şi-au creat facilităţi economice comune, dar care îşi păstrează individualitatea în relaţiile cu terţii
Cabinete medicale asociate
Mai multe cabinete care s-au asociat, în scopul exercitării în comun a activităţii si al asigurării accesului pacienţilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate îşi păstreaza drepturile şi responsabilităţile individuale
Societate civilă medicală
Constituită din doi sau mai mulţi medici asociaţi, poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.

Potrivit aceluiasi act normativ, unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica, care se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, vor functiona ca si cabinete medicale cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;
administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici;
sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale.

De asemenea, organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite, pot infiinta si organiza in structura lor, pe baza hotararii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale in regim ambulatoriu.

Contactează-ne chiar acum pentru mai multe informații!

3 + 1 =

CMS Sibiu

CMS SIBIU

Colegiul Medicilor Stomatologi Sibiu

Str. Cetății nr. 24, Sibiu, 550160, jud. Sibiu

Cod fiscal: 17080462

Cont bancar:
RO86BREL170034346RO11001
Deschis la Libra Bank Sibiu

© 2021 CMS Sibiu

DATE CONTACT

Telefon: 0269 210704

Email: cmdsibiu@gmail.com

Orar cu publicul:
L.-V. de la 09.00-15.00